Kallelse till årsmöte 2014

Onsdagen den 23 april hålls ordinarie föreningsstämma med Odens Samfällighet.

Stämman hålls i Valhalls förskola kl 19:00.

Dagordning

§1 Stämmans öppnande
§2 Val av ordförande av stämman
§3 Val av sekreterare för stämman
§4 Val av justerare för stämman
§5 Styrelsens och revisorernas berättelser
§6 Fastställande av resultat- och balansräkning
§7 Ansvarsfrihet för styrelsen
§8 Framställningar från styrelsen samt motioner från medlemmarna
§9 Ersättning till styrelsen och revisorerna
§10 Presentation av budget
§11 Val av styrelse och styrelseordförande
§12 Val av styrelsesuppleant
§13 Val av revisor och revisorsuppleant
§14 Val av valberedning
§15 Övriga frågor
§16 Meddelande av plats där stämmans protokoll hålls tillgängligt
§17 Stämmans avslutande

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.